Przejdź do treści

Laboratoria technologii chemicznej i ochrony środowiska

Laboratorium technologii chemicznej

Laboratorium technologii chemicznej prowadzi analizy dotyczące takich zagadnień jak:

 • synteza i charakteryzacja nanostrukturalnych materiałów węglowych oraz katalitycznych,
 • badanie natury i morfologii powierzchni ciał stałych,
 • analiza jakościowa i ilościowa mieszanin gazowych i ciekłych,
 • przemysłowe procesy katalityczne oraz fotokatalityczne.

Laboratorium elektrochemii i korozji

Laboratorium elektrochemii i korozji prowadzi analizy dotyczące takich zagadnień jak:

 • metody elektroanalityczne – procesy elektrodowe związków organicznych i nieorganicznych w różnych środowiskach (mechanizm i kinetyka), oznaczanie analitów w matrycach środowiskowych,
 • nowe materiały elektrodowe dla ogniw paliwowych charakterystyka i trwałość,
 • korozja materiałów w środowiskach wodnych i solach stopionych wyznaczanie szybkości korozji,
 • ochrona przed korozją zielone inhibitory korozji,
 • uzdatnianie wody i unieszkodliwianie ścieków metody elektrochemiczne, fotokatalityczne i fotoelektrokatalityczne.

Laboratorium technologii wody i ścieków

Laboratorium elektrochemii i korozji prowadzi analizy dotyczące takich zagadnień jak:

 • procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • analiza wody i ścieków.

Wyposażenie laboratoriów:

Spektrometr FTIR IRTracer-100

 • Analizy struktury chemicznej ciał stałych w postaci litej i sproszkowanej oraz cieczy w zakresie od 4000 do 50 cm-1.

Spektrometr UV-Vis UV-2401 PC

 • Pomiar absorpcji promieniowania w zakresie 190-1000 nm cieczy i substancji stałych.
 


Analizator OWO TOC-5000

 • Analiza zawartości węgla w próbkach ciekłych i stałych.
 


Automatyczny analizator AutoChem II 2920

 • Analiza chemisorpcji pulsacyjnej, temperaturowo programowanej redukcji (TPR), desorpcji (TPD), utleniania (TPO), a także powierzchni właściwej BET.
 


GC-MS HP 5890

 • Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas to narzędzie do analizy jakościowej i ilościowej złożonych związków organicznych.
 


HPLC Agilent 1100

 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa służąca do analizy jakościowej i ilościowej różnych związków chemicznych.
 


Derywarograf Q-1500 D

 • Określanie temperatur, w których mogą zachodzić przemiany chemiczne i/lub fizyczne dla różnych materiałów.
 


Spektrometr mas Hiden Analytical HPR20

 • Badania jakościowe gazów.
 


Fotoreaktor Rayonet RPR200, Spektrofotometr UV 2401PC Shimadzu

 • Stanowisko do pomiarów fotoelektrochemicznych.
 


Piec trójstrefowy

 • Stanowisko do syntezy nanorurek węglowych.
 


Stacja elektrochemiczna Autolab PGSTAT302N

 • Stanowisko do pomiarów korozyjnych w solach stopionych w warunkach wysokotemperaturowych.
 


Analizator OWO C/N/P HACH

 • Wyznaczanie zawartości węgla organicznego, azotu i fosforu.
 


Reaktor przepływowy oraz semistacjonarny

 • Stanowiska do procesów fotokatalitycznych.