Przejdź do treści

Zespoły naukowe

Zespół Adsorpcji i Katalizy

Główne tematy badawcze:

 • zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach adsorpcji i katalizy,
 • wpływ struktury porowatej nośnika na stopień dyspersji osadzonego metalu i jego aktywności katalitycznej w reakcjach modelowych,
 • szybkie metody chemisorpcyjne oznaczania selektywnej powierzchni metali w katalizatorach złożonych, mono i bimetalicznych,
 • badanie tlenkowych katalizatorów stosowanych w reakcjach utlenienia węglowodorów,
 • oddziaływania wodoru, tlenu i tlenku węgla z wybranymi metalami oraz układami bimetalicznymi w szerokim zakresie temperatur,
 • własności fizykochemicznych katalizatorów tlenkowych osadzonych na nośnikach,
 • katalizatory kobaltowo-molibdenowe, katalizatory kobaltowo-molibdenowo-tellurowe, miedziowo-niklowe i niklowe promotowane palladem,
 • dobór katalizatorów do otrzymywania poliestrów, do katalitycznej redukcji aromatycznych związków nitrowych, do usuwania śladowych ilości acetylenu w obecności dużych stężeń etylenu,
 • wpływ wody na proces termodesorpcji wodoru i dwutlenku węgla z katalizatorów typu metal/nośnik lub bimetal/nośnik,
 • reakcje metanizacji na różnych katalizatorach metalicznych i bimetalicznych osadzonych na nośnikach.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik


Zespół Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii

Zespół Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii realizuje prace związane z krystalografią i strukturą związków organicznych, nieorganicznych i koordynacyjnych w celu wyjaśnienia ich właściwości lub przebiegu reakcji chemicznych. Stosowane są metody rentgenograficzej analizy strukturalnej, spektroskopowe UV-Vis-IR (w tym spektrofluorymetryczne) i obliczeniowe. Badane są zależności pomiędzy strukturą a właściwościami i aktywnością biologiczną wybranych związków o potencjalnym zastosowaniu w biologii, medycynie i przemyśle. Ponadto doświadczony wieloosobowy zespół oferuje również usługi eksperckie w zakresie krystalochemii i krystalofizyki, zwłaszcza rozwiązywanie problemów technologicznych związanych ze stosowaniem fazy stałej.

Główne tematy badawcze:

 • synteza, struktura, aktywność biologiczna i właściwości związków koordynacyjnych oraz ligandów heteroatomowych,
 • polimorfizm i nowe formy substancji farmaceutycznych
 • efekty elektronowe w związkach zawierających wiązania zdelokalizowane oraz polarne grupy funkcyjne,
 • charakterystyka materiałów polimerowych oraz katalitycznych metodą XRPD.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Zespół Analitycznych Technik Separacyjnych

Główne kierunki badań:

 • zastosowanie metod chromatograficznych w analizie środowiskowej i diagnostyce laboratoryjnej,
 • metabolomika: poszukiwanie markerów schorzeń neurodegeneracyjnych, zaburzeń metabolicznych u ludzi,
 • przygotowanie próbek środowiskowych (w tym biologicznych) dla celów analiz chromatograficznych,
 • opracowanie i rozwijanie procedur analitycznych dla potrzeb przemysłu, diagnostyki laboratoryjnej, archeologii doświadczalnej,
 • optymalizacja i walidacja metod chromatograficznych,
 • techniki łączone (chromatografia/spektrometria mas) w  badaniach żywności współczesnej i pradawnej (oznaczanie pozostałości organicznych zachowanych w naczyniach ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska


Zespół Chemii Analitycznej i Koordynacyjnej

Główne tematy badawcze:

 • analityka środowiska, a w szczególności oznaczanie analitów nieorganicznych w glebach, roślinach i produktach spożywczych,
 • analiza odpadów, osadów dennych i ściekowych, syntezę i badanie właściwości nowych związków koordynacyjnych lantanowców,
 • badanie równowagi kompleksowania w ciekłych układach dwufazowych,
 • efekty synergetyczne w procesach ekstrakcji lantanowców.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Zespół Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska

Kierunki badawcze:

 • synteza metanolu i eteru dimetylowego (również w warunkach nadkrytycznych),
 • transestryfikacja tłuszczów roślinnych w kierunku pozyskiwania biodiesla,
 • reforming węglowodorów i alkoholi w kierunku pozyskiwania tlenku węgla oraz wodoru,
 • hydrokonwersja odpadowych poliolefin i parafin w kierunku pozyskiwania ciekłych frakcji węglowodorów,
 • synteza nanomateriałów (nanorurek) węglowych,
 • badanie stanu i natury depozytu węglowego tworzącego się na powierzchni katalizatorów podczas omówionych wcześniej procesów,
 • technologie oczyszczania biogazu,
 • utylizacja i unieszkodliwianie odpadów organicznych zawierających heteroatomy (chlor, azot) metodą termokatalitycznego utleniania, katalityczne utlenianie mokrym powietrzem (CWAO) wybranych związków organicznych zawierających azot,
 • wpływ ksenobiotyków na aktywność oddechową osadu czynnego,
 • zastosowanie procesów elektro- i fotoelektrokatalitycznych w utlenianiu i redukcji związków organicznych,
 • charakterystyka materiałów elektrodowych metodami elektroanalitycznymi,
 • badania procesów korozji metali i stopów. Ochrona przed korozją – ekologiczne inhibitory korozji,
 • Analizy statystyczne występowania poważnych awarii w przemyśle chemicznym,
 • opracowanie metody elektrochemicznego i fotoelektrochemicznego unieszkodliwiania barwników azowych w ściekach przemysłowych z wykorzystaniem materiałów elektrodowych półprzewodnikowych,
 • Wykorzystanie elektrokoagulacji do usuwania boru ze ścieków przemysłowych pochodzących z elektrociepłowni – zaprojektowanie i wykonanie reaktora do elektrokoagulacji,
 • zaprojektowanie i skonstruowanie stanowiska do pomiarów elektrochemicznych w solach stopionych w warunkach wysokotemperaturowych, wykorzystywanego do badań korozyjnych materiałów elektrodowych stosowanych w ogniwach paliwowych.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Maniecki