Przejdź do treści

Usługi

 

Laboratorium adsorpcji i katalizy

 • Analiza FTIR próbek stałych i ciekłych;
 • Badanie mechanizmów reakcji w fazie gazowej technikami FTIR oraz MS;
 • Analiza termiczna TG-DTA-MS próbek stałych;
 • Wyznaczanie wielkości powierzchni ciał stałych metodą BET;
 • Wyznaczanie kwasowości i zasadowości katalizatorów;
 • Wyznaczanie stopnia dyspersji metalu i powierzchni selektywnej katalizatorów statyczną wolumetryczną metodą chemisorpcyjną;
 • Badanie kinetyki procesów katalitycznych w fazie gazowej i ciekłej, wykonywanych pod zwiększonym ciśnieniem;
 • Badania katalitycznej konwersji biomasy w kierunku frakcji paliwowych oraz chemikaliów;
 • Oznaczenie całkowitego węgla organicznego,
 • Badania właściwości fizykochemicznych katalizatorów technikami temperaturowo-programowanymi TPO, TPR, TPD;
 • Analiza jakościowa i ilościowa produktów reakcji z wykorzystaniem technik chromatograficznych;
 • Badania morfologii powierzchni ciał stałych z wykorzystaniem technik SEM-EDS oraz ToF-SIMS.

 

Laboratorium badań powierzchni i analizy śladowej  

 • Analiza jakościowa i ilościowa składu pierwiastkowego próbek stałych.
 • Analiza pierwiastkowa i izotopowa powierzchni.
 • Analiza morfologii powierzchni.
 • Analiza składu chemicznego powierzchni próbek stałych.
 • Analiza składu chemicznego w głębi próbek (depth profiling).
 • Badania zawartości rtęci całkowitej w próbkach stałych, ciekłych i gazowych.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
Zlecanie analiz: tel. 42-631-3099


 

Laboratorium badania migracji zanieczyszczeń środowiska

 • Analiza jakościowa i ilościowa składu pierwiastkowego próbek stałych i ciekłych (woda, gleba, materiały biologiczne, produkty spożywcze, odpady przemysłowe i komunalne, pyły zawieszone)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


 

Laboratorium chemii i analityki ciała stałego

 • Analiza jakościowa i ilościowa próbek stałych (w tym materiałów budowlanych, kompozytów, ceramiki, etc.), ciekłych i gazowych.
 • Oznaczanie tożsamości.
 • Synteza związków nieorganicznych, koordynacyjnych i hybrydowych na skalę laboratoryjną.
 • Synteza wskaźników analitycznych.
 • Pomiary spektroskopowe w zakresie UV-Vis-IR.
 • Pomiary kalorymetryczne.
 • Pomiary spektrofluorymetryczne.
 • Opracowywanie i walidacja procedur analitycznych.

Zlecanie analiz: tel. 42-631-3137


 

Pracownia chromatografii gazowej i chromatografii cieczowej

 • Oznaczanie składu próbek różnego pochodzenia z wykorzystaniem technik chromatograficznych (GC, HPLC):
  - analiza ilościowa próbek stałych i mieszanin ciekłych związków organicznych,
  - analiza czystości związków organicznych oraz potwierdzanie tożsamości,
  - analiza śladowa, m.in.: próbek środowiskowych, produktów: kosmetycznych, przemysłowych, klinicznych, spożywczych,
 • Przygotowywanie roztworów kalibracyjnych do chromatografii.

Kierownik pracowni: prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
Zlecanie analiz: tel. 42-631-3091Pracownia dyfraktometrii monokrystalicznej (SC-XRD)

 • Precyzyjne wyznaczanie stałych sieciowych komórki elementarnej.
 • Wyznaczenia pełnej struktury krystalicznej wykonywane w zakresie temperatur 90-300 K.

Kierownik pracowni: dr inż. Andrzej Fruziński
Zlecanie analiz: tel. 42-631-3093 (pn. i wt.)


 

Pracownia dyfraktometrii polikrystalicznej (XRPD)

 • Badania materiałów polikrystalicznych w szerokim zakresie temperatur w komorze reakcyjnej.
 • Badania materiałów polimerowych.

Kierownik pracowni: dr inż. Waldemar Maniukiewicz
Zlecanie analiz: tel. 42-631-3115